News

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการฯ พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์ผู้สอนและข้อมูลหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 6 หลักสูตร ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ่านระบบ Online Zoom Meeting สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Total Views: 92 ,