News

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้างานและบุคลากรสถาบันภาษา เข้าพบ รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจากอธิการบดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกันนี้สถาบันภาษาได้เข้าเยี่ยมคาราวะและขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล และ ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา ในโอกาสนี้ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสถาบันภาษามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

Total Views: 273 ,