ผู้บริหารสถาบันภาษา

รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา
อ.ดร.วรชัย เพียทา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
อ.พัด วงศ์วรรณกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ฝ่ายศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
อ.จอย เบลลาโด
หัวหน้างานวิชาการ
นางสาวยุพิน งานเนตร์
หัวหน้างานบริหาร
Total Views: 201 ,